VOLDSOFFER

Vi har lang erfaring med å bistå klienter over hele landet. En av våre advokater er oppnevnt som en av femten faste bistandsadvokater for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Vi har taushetsplikt. Ring oss gjerne for en gratis og uforpliktende samtale.

KAN DU KREVE ERSTATNING?

Den som påføres skade ved straffbar handling vil normalt kunne fremme erstatningskrav mot gjerningsperson, eventuelt mot Kontoret for voldsoffererstatning. Det kan være aktuelt å kreve erstatning for utgifter, erstatning for inntektstap, oppreisningserstatning (erstatning for tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke-økonomisk art.), menerstatning (erstatning for redusert livsutfoldelse), og eventuelt forsørgertapserstatning.

Hvis man blir påført en stor skade, utsatt for seksuelle overgrep, utsatt for familievold eller tvangsekteskap, vil man vanligvis ha rett på bistandsadvokat. Bistandsadvokaten vil hjelpe med politianmeldelse av saken, under etterforskningen, i en eventuell rettssak og å søke om voldsoffererstatning. Bistandsadvokatens arbeid dekkes av domstolene.

Dersom den straffbare hendelsen har skjedd før 01.01.1975, bør man vurdere å søke om rettferdsvederlag (tidligere billighetserstatning). Dette er en offentlig kompensasjonsordning for de som har kommet spesielt uheldig ut og/eller hvor det offentlige er å bebreide i saken.

I tillegg til erstatning fra bilansvarsforsikringen kan skadelidte ha rett til erstatning i henhold til fører-/passasjerulykkesdekning, reiseforsikring og eventuelt andre forsikringsdekninger. Aktuelle krav kan være erstatning for påførte/fremtidige utgifter, erstatning for påført/fremtidig inntektstap (inklusive erstatning for tapt hjemmearbeidsevne), menerstatning (erstatning for redusert livsutfoldelse), og eventuelt forsørgertapserstatning. Skadelidte har også normalt rettigheter fra NAV/HELFO.

INFORMASJONSBROSJYRE OM ERSTATNING ETTER VOLD OG OVERGREP

For ytterligre informasjon om dine rettigheter kan du laste ned og lese informasjonsbrosjyren om erstatning etter vold og overgrep skrevet av Thomas Benestad ved advokatfirmaet Salomon Johansen AS.

Last ned brosjyre

LANDSFORENINGEN FOR VOLDSOFRE

Dersom du har vært utsatt for vold eller overgrep kan du finne støtte hos Landsforeningen for Voldsofre. Landsforeningen for voldsofre ble stiftet av daglig leder Margit Lømo i 1989. Foreningen har sitt kontor i Oslo, men bistår voldsutsatte og etterlatte i hele landet. Foreningen er politisk nøytral og religiøst uavhengig, og hjelper alle, uansett kjønn, alder og bakgrunn. Det gis bistand i alle typer voldssaker, blant annet i saker som gjelder fysisk vold, psykisk vold og seksualisert vold.

Landsforeningen for voldsofre arbeider også med for å spre informasjon om vold, og for en voldsfri hverdag for alle. Vi gir også høringsuttalelser i forbindelse med lovforslag, med mer.

Landsforeningen for voldsofre

VÅRE EKSPERTER PÅ OMRÅDET

Thomas Benestad
Advokat

HAR DU FORTSATT SPØRSMÅL?

Kontakt oss for en uforpliktende og kostnadsfri prat ved å ringe 22 98 99 40, sende en e-post til post@salomon-johansen.no, eller ved å sende inn kontaktskjemaet her.